Arbeid i Norge

I Norge arbeider Nansen Fredssenter med opplæring, formidling og tilrettelegging av inkluderende møteplasser.  Kurs og opplæring inngår som del av langsiktige samarbeid for å fremme dialog, brobygging og inkludering.

Vi tar imot besøk av skoleklasser og reiser ut på skoler med interaktive undervisningsopplegg om tema som identitet og fordommer, menneskeverd og rasisme, demokrati og kulturelt mangfold.

Nansen Fredssenter jobber aktivt med skoler i Innlandet som del av det nasjonale Dembra-nettverket og tilbyr kurs og veiledning i hvordan skolen kan bygge demokratisk beredskap og forebygge fordommer, utenforskap og rasisme.

Senteret holder egne kurs med åpen påmelding og vi imøtekommer forespørsler om å fasilitere dialog. Kurs og workshops i dialog og fredelig konfliktløsning holdes jevnlig i samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner som Nasjonalt Villakssenter, Lillestrøm kommune (Skedsmo Dialog) og ISFiT (Den Internasjonale studentfestivalen i Trondheim).

Nansen Fredssenter arrangerer også folkedialog, en metode utviklet av senteret. En folkedialog er en temabasert dialog i form av et et åpent folkemøte basert på dialogiske prinsipper. Folkedialog arrangeres gjerne i samarbeid med litteraturhus, museer eller organisasjoner og tar opp tema som engasjerer folk lokalt.

 

Utvalgte eksempler på arbeid i Norge

Det å lytte og stille undersøkende spørsmål får flere stemmer frem enn i en debatt hvor de retorisk flinke alltid kommer til ordet. Vi trenger flere åpne og trygge møteplasser hvor alle stemmene kan bli hørt, og hvor perspektiver utfordres på tvers av ulikhet og uenighet

Folkedialog om ytringsfrihet

Vi er internasjonalt forpliktet til å ta vare på villaksen. Villaks er bolyst, kultur og verdiskapning, og ikke minst en del av vår felles historie. Det er i alles interesse å bevare laksen, og uten god dialog dør laksen.

Alf Olsen Jr., daglig leder Nasjonalt Villakssenter

Dialog i naturforvaltning

I spennet mellom det dypt personlige og de store samfunnsmessige spørsmålene, var variasjonen av opplevelser slående: Usikkerhet, polarisering, overbelastning av helsevesenet, uforutsigbarhet, tillit og mistillit, er noe av det som preget våre liv i denne kriseperioden.

Dialogturneen "Norge & Korona"

Nansen Fredssenter har i mange år samarbeidet med ulike universiteter og studentdrevne initiativer, og i 2021 kurset vi rundt 100 internasjonale studenter i dialog og dialogfasilitering.

Dialogsamarbeid med studenter

Vi ønsker å skape et samtalefellesskap som stimulerer elever til å forstå hverandre og bryte ned skillelinjer. I tillegg synliggjøres fordommene og gruppefiendligheten som lå til grunn for Holocaust.

Hanna Bakland, dialogrådgiver

Undervisning om antisemittisme