Vår tilnærming

Nansen Fredssenters visjon er samfunn der mennesker møtes på tvers av konfliktlinjer for å bygge tillit og styrke arbeidet for varig fred. Til grunn ligger en sterk tro på menneskers kapasitet til å endre sin egen situasjon og en erkjennelse av at konflikt er naturlig del av alle samfunn.

Konflikter kjennetegnes av at ulike sannheter, interesser og perspektiver konkurrerer, og har iboende potensiale for endring og vekst. For å motvirke segregering og utenforskap og forebygge vold trengs trygge arenaer der folk kan møtes på tvers av skillelinjer uten frykt for trusler, vold og trakassering.

Nansen Fredssenters samfunnsoppdrag er å fremme dialog for å motvirke polarisering og vold.

Hva er dialog?

Dialog er en samtaleform som bygger på respekt og inviterer til åpenhet. Å lytte med oppmerksomt nærvær er sentralt i dialogen. I stedet for å argumentere og kommentere oppmuntres det til å stille spørsmål for å forstå mer. For å ivareta alle fasiliteres dialogen av en som er trent til oppgaven.

Å fasilitere dialog innebærer å legge til rette for inkluderende samtaler der alle deltar på like vilkår og blir lyttet til uavhengig av status, makt og kunnskapsnivå. Deltakere opplever et fellesskap der de blir møtt med respekt og interesse og det åpnes for å snakke om det som kjennes viktig å dele med andre.

Dialog krever tid

For å skape varige endringer er det nødvendig med dialogprosesser som går over tid. Energien og engasjementet som ligger i konflikten brukes aktivt til å oppnå konstruktiv endring. Målet er ikke å finne raske løsninger, men å bygge relasjoner, forstå årsaker til konflikten og å skape felles plattform.

Nansen Fredssenter samarbeider derfor som oftest med lokale samarbeidspartnere og aktører, både i inn- og utland. Vi ønsker å skape bærekraftige prosesser i alle våre engasjement, så dialogiske ringvirkninger kan fortsette uavhengig av vår tilstedeværelse.

Les mer om vårt arbeid i Norge.

Les mer om vårt arbeid internasjonalt.