Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for Nansen Fredssenter. Årsmeldingene gir en oversikt over aktiviteter, nøkkeltall, satsningsområder og samarbeidspartnere for hvert enkelt år.

Årsmelding 2023

I 2023 har vi sett hvordan krig og konflikt utfordrer samhold og ytringsrom her i Norge. Den offentlige samtalen har blitt mer polarisert og ytringsfriheten er satt på prøve. Derfor har Nansen Fredssenter gjennom året løftet og invitert til samtaler om de mange dilemmaene og vanskelige spørsmål som oppstår i kjølvannet av krig og konflikt. Vi har lagt til rette for genuine og inkluderende møteplasser på tvers av uenighet og konfliktlinjer, i et forsøk på å utvide ytringsrommet og bidra til økt kunnskap og forståelse.

 

Dato: 2023

Sideantall: 56

Format: PDF

Les

Årsmelding 2022

I møte mellom mennesker ligger magien og energien i arbeidet for en bedre og mer fredelig verden. Avgjørende for kvaliteten i samværet er at alle involverte ikke bare føler seg inkludert, men også opplever at deres meninger og følelser tas på alvor og ikke latterliggjøres eller mistenkeliggjøres. Det er dette fasilitering av dialog handler om; å skape trygge møteplasser der det oppleves trygt nok til å uttrykke seg på den måten som føles rett der og da. Slik skapes autentiske menneskemøter og slik bygges et levende demokrati.

 

Dato: 2022

Sideantall: 52

Format: PDF

Les

Årsmelding 2021

Gradvis åpnet samfunnet opp etter lang tids pandemi og uvisshet. Elever kom tilbake på skolen og vi kunne samle folk til kurs og seminarer, før samfunnet igjen stengte ned og vi måtte utsette lenge etterlengtede skolebesøk. Så fort det var mulig tok vi opp internasjonale kontakter, både ved å reise ut og ved å invitere inn. På tvers av fysisk og digital deltakelse opplevde vi nærvær og et stort engasjement for hverandres livssituasjon. 2021 ble året med fornyet erkjennelse av verdien av å gi hverandre styrke og mot ved å holde kontakt selv i vanskelige tider, og ved inkluderende samtaler om det som er vesentlig i folks liv.

 

Dato: 2021

Sideantall: 44

Format: PDF

Les

Årsmelding 2020

2020 ble året da vår fleksibilitet og omstillingsevne ble satt på prøve. Uvissheten ble den nye normalen og vi lærte oss å leve med global pandemi og alt det innebærer; sosial isolering, økende forskjeller, trange vilkår for sivilsamfunnet og store utfordringer med reell demokratisk deltakelse i flere av våre samarbeidsland. Nansen Fredssenter har kommet styrket ut av 2020 med nye perspektiver, metodisk innovasjon og inkludering av nye grupper og arbeidsområder. Vi ser at arbeidet har verdi i små og store sammenhenger fra å bygge gode samtalefellesskap i klasserommet til å skape trygge møteplasser i konfliktområder. Vi må lære å leve med uvisshet og vår rolle er å bygge menneskelige fellesskap som tåler det.

 

Dato: 2020

Sideantall: 42

Format: PDF

Les

Årsmelding 2019

I 2019 har Nansen Fredssenter arrangert eller deltatt på hundrevis av samtaler, forelesninger og kurs, og nådd vel 5000 mennesker – de aller fleste i Norge. Kort fortalt hadde vi et solid arbeidsår, med én dialogaktivitet nesten annen hver dag, gjennom hele året. Arbeidet i Norge har prioritet, samtidig er vårt arbeid internasjonalt meget viktig. Erfaringene utenlands bidrar til utvikling av vår pedagogikk og gir en kontinuerlig styrking av relevansen innen vårt fagområde. I 2019 arbeidet vi med kolleger og samarbeidspartnere i Afghanistan, Irak, Brasil, Costa Rica, Chile og Polen. Interessen og forespørslene kommer fra unge og voksne, kulturlivet og næringslivet, regjeringer og internasjonale organisasjoner.

 

Dato: 2019

Sideantall: 44

Format: PDF

Les

Årsmelding 2018

I 2018 har Nansen Fredssenter prioritert aktiviteter der opplæring stod sentralt. Flere av henvendelsene vi har fått er komplekse situasjoner, som er krevende i tid og i form. Vi ser at det finnes et større behov for å lære flere også i Norge å legge til rette for dialog. Gjennom året har vi i gjennomsnitt hatt én dialogaktivitet annenhver dag, og vi har møtt tusenvis av mennesker i Norge og internasjonalt. Mange av dem er barn og unge, som på hvert sitt vis er villig til å lære hvordan man kan bruke dialog til konflikthåndtering og fredsarbeid. Det at folk og institusjoner tar kontakt og ber om hjelp, viser at det er stor interesse for hvordan vi kan håndtere konflikter på fredelig vis. Dette er noe vi ved Nansen Fredssenter gleder oss over!

 

Dato: 2018

Sideantall: 34

Format: PDF

Les

Årsmelding 2017

Verden snakker sammen til tross for murer som holdes oppe av fiendebilder og radikalisering, går det frem av årsrapporten til Nansen Fredssenter som i 2017 har i gjennomsnitt hatt en dialogaktivitet annenhver dag. Nansen Fredssenter driver med praktisk dialogarbeid og erfaringsbasert formidling, og årsmeldingen viser hvordan Nansen Fredssenter er et viktig kompetansesenter for dialog i Norge og internasjonalt.

 

Dato: 2017

Sideantall: 42

Format: PDF

Les