Gode samtalefellesskap styrker medborgerskap i klasserommet

Det kan virke så enkelt å snakke sammen. Men hvordan kan man skape et godt samtalefellesskap i klasserommet som både styrker læringsmiljø og demokratiske ferdigheter?

HL-senterets Ingun Steen Andersen ledet kurset sammen med Dembra-veileder Anita Rapp Ødegaard ved Nansen Fredssenter.

I samarbeid med HL-senteret inviterte Nansen Fredssenter til dagskurs for lærere to ganger dette året. I februar var kurset en digital variant med deltakere fra hele landet, mens vi i november arrangerte en fysisk samling på Lillehammer. På sistnevnte var deltakerne primært ungdomsskolelærere fra tidligere og nåværende Dembra-skoler i Innlandet. Kurset ga konkrete tips til hvordan man kan trene elevenes evne til dialog og kritisk tenkning gjennom undersøkende samtaler. Deltakerne fikk også selv prøve ut en rekke øvelser.

Anita Rapp-Ødegaard fra Nansen Fredssenter og Ingun Steen Andersen fra HL-senteret har utviklet kurset som inngår i Dembra-programmets verktøykasse av ressurser til lærere. Kurset kombinerer erfaringsbasert kunnskap fra Nansen Fredssenters dialogarbeid med Andersens lange erfaring med filosofisk samtale i skolen.

– Ofte, men ikke alltid, kan perspektiver endres i den dialogiske samtalen. Men vi må øve på å lytte og snakke sammen på en måte som gir rom for det, sier Andersen.

Dialog er menneskeverd i praksis

Skolens dannelsesoppdrag er bredt, og som lærer er det mye man skal få til i klasserommets mangfoldige fellesskap. Læreplanverkets overordnet del vektlegger blant annet menneskeverdet som en grunnleggende verdi.

– Dialog er å ivareta menneskeverdet i praksis. Det handler om å møte noen på en ekte og tilstedeværende måte, som både respekterer og anerkjenner forskjeller, forteller Andersen.   

Beredskap til å handle og heve stemmen

Samtidig gir dialogen rom for læring som både gir elevene handlingskompetanse og styrker medborgerskap.

– Vi retter fokus mot samtalefellesskapet nettopp fordi det ofte blir en sterk erfaring for de som deltar. Elevene utvikler ferdigheter som å delta, lytte og se ting fra andres perspektiv. Å delta i dialog om spørsmål som berører deres liv, vil kunne skape engasjement for å gjøre aktive handlinger og bidra til å gjøre en forskjell. Det gir beredskap til å heve stemmen og si ifra når man opplever krenkelser for eksempel, sier Andersen.

God kommunikasjon gir bedre læring

Rapp-Ødegaard peker på at forskning viser en sammenheng mellom god kommunikasjon og resultater.

– I klasserom der elevene får delta mye med egne erfaringer og tanker ser vi at skoleresultatene er bedre, sammenlignet med klasserom der samtalen er preget av at læreren spør – elevene svarer – og læreren evaluerer svaret. Et godt samtalefellesskap stimulerer elevene til å bli mer undrende og undersøkende. Det kan berede grunnen for et helhetlig læringsarbeid i tråd med skolens dannelsesoppdrag.

LES MER: Dembra-programmet

LES MER: Setter ord på egne fordommer