Dembra

Dembra støtter skoler og lærerutdanningsinstitusjoner sitt arbeid med å forebygge fordommer og utenforskap gjennom å bygge demokratisk beredskap. Tilbudet, som er ledet av HL-senteret, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom freds- og menneskerettighetssentrene.

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) tilbyr skreddersydd veiledning, arrangementer og nettbaserte ressurser for skole og lærerutdanning. Målet er å styrke skolens arbeid med demokratisk beredskap mot ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og ekstremisme.

Tilbudet tar utgangspunkt i skolens egne behov knyttet til demokratilæring og forebygging av gruppefiendtlighet. Dembra bidrar med nye perspektiver på det helhetlige utviklingsarbeidet som allerede er i gang på skolen. Gjennom deltakelse i Dembra vil skolen få bedre oversikt over tiltak, samtidig som de styrker samarbeidskulturen i profesjonsfellesskapet. Skolen får støtte til å videreutvikle og effektivisere arbeidet lærere allerede gjør knyttet til skolens overordnede mandat.

I løpet av en periode på 1-1,5 år får skolen tildelt en egen veileder. Skolen følger et løp som innebærer kartlegging, valg av satsingsområder, gjennomføring av tiltak/aktiviteter/kurs, evaluering og videreføring. Å være en Dembra-skole er helt gratis.

 

«Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering.»

Overordnet del av læreplanen, 1.6

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan din skole kan bli Dembra-skole, eller vil du vite mer? Ta kontakt på epost til Dembra-veileder Line Røst Thorsrud: line@peace.no eller les mer om hvordan bli en dembra-skole på dembra.no.

Dembra på Freds- og menneskerettighetssentre over hele landet

Nansen Fredssenter er ett av seks sentre som arbeider med Dembra rundt om i landet. Senteret har veiledere for skoler i Innlandet.

Tilbudet som er ledet av HL-senteret, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom Freds- og menneskerettighetssentrene. Sammen bidrar sentrene til å fremme demokratiske verdier og holdninger. Gjennom sitt arbeid med Dembra, bidrar Nansen Fredssenter til arbeidet i skole og lærerutdanning med å styrke barn og unges demokratiske kompetanse.

Dembra for lærerutdanning 

I tillegg til veiledning for skoler, bidrar Dembra til å styrke profesjonskompetansen til studenter, lærere og ledere i lærerutdanningen knyttet til fordommer, utenforskap, gruppefiendtlighet og ekstremisme. For lærerutdanningen tilbyr Dembra både undervisningsressurser og didaktisk fagstoff, faglig nettverk for utveksling og mulighet for deltakelse i forsknings- og utviklingssatsninger.

Les mer her.

Bakgrunn   

Dembra er støttet av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Arbeidet er en del av regjeringens arbeid mot rasisme og antisemittisme, og inngår i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

«Utdanningsdirektoratet anbefaler dembra som kompetansetiltak i skoler» 

les anbefalingen her

 

Dembra har en egen nettside med fagtekster og undervisningsopplegg. Her finner du også undervisningsressurser på engelsk, sør-samisk, lule-samisk og nordsamisk. Se undervisningsopplegg her.