-En svært lærerik, nyttig og ikke minst morsom uke

Nansen Fredssenter inviterte nylig til et femdagers kurs for erfarne dialogarbeidere. Deltakerne kom fra Afghanistan, Danmark og Somalia i tillegg til Norge.

-For meg var kurset på Nansen Fredssenter fjorårets høydepunkt. Både innhold, oppbygging og gjennomføring var veldig bra, forteller Eva Ulland, som jobber for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

-Jeg hadde en svært lærerik, nyttig og ikke minst morsom uke – med deltakere som villig delte av sin kompetanse og erfaring. Profesjonalitet i kombinasjon med humor er for meg den beste måten å lære på, fortsetter hun.

Kurset Ulland deltok på ga erfaring med å legge til rette for (fasilitere) dialog, og ga innsikt i hvordan deltakerne på best mulig måte kan planlegge og følge opp dialogprosessen. Deltakerne øvde på fasilitering i situasjoner der målet er å gå inn i og jobbe med konflikter.

-Som patruljeleder er det min oppgave å føre dialog med alle parter

Noe av dialogens mål er å bygge broer mellom mennesker og grupper av mennesker og styrke relasjoner. Fra venstre: Christiane Seehausen og Chro Borhan, som begge er dialogrådgivere ved Nansen Fredssenter.
Fire nasjoner var representert på kurset i Nansen Dialog i desember.

Eva Ulland arbeider for OSSE sin spesialenhet i Ukraina, “Special Monitoring Mission”. Deler av jobben innebærer kontakt med sivile som er berørt av konflikten i landet.

-Fasilitering av dialog er noe som er på trappene i oppdraget jeg jobber for, og jeg håper å kunne bidra med min kunnskap. Daglig er vi i dialog med sivilbefolkningen øst i Ukraina, under ulike typer patruljer. Som patruljeleder er det min oppgave å føre dialog med alle parter, og mye av det jeg tok med meg fra kurset vil jeg nyttiggjøre meg av, for eksempel aktiv lytting og hvordan stille de rette spørsmålene, sier Ulland.

Hun mener at kunnskapen om Nansen dialog også kan komme til nytte ved interne konflikter, for eksempel mellom kollegaer eller med ledelsen.

-Jeg er nå skodd til å kunne tilby å fasilitere en dialog eller lede et allmøte. På den måten kan jeg bidra til å løse opp i konflikter, forteller Ulland en måned etter avreise fra kurset på Lillehammer.

-Jeg vil varmt anbefale Nansen fasilitator-kurset til alle – både nåværende og tidligere kollegaer. Svært nyttig, lærerikt og forfriskende, slår hun fast.

-Å kunne stå i uenighet er for meg noe av kjernen i dialogmodellen

Noe av dialogens mål er å bygge broer mellom mennesker og grupper av mennesker og styrke relasjoner. Fra venstre: Christiane Seehausen og Chro Borhan, som begge er dialogrådgivere ved Nansen Fredssenter.
Noe av dialogens mål er å bygge broer mellom mennesker og grupper av mennesker og styrke relasjoner. Fra venstre: Christiane Seehausen og Chro Borhan, dialogrådgivere ved Nansen Fredssenter. Også Norunn Grande fra Nansen Fredssenter deltok.

I tillegg til OSSE hadde representanter fra Den norske afghanistankomiteen, Dansk flyktningehjelp og inntil nylig FN i Somalia funnet veien til Lillehammer i desember, og det fem dager lange dialogkurset på Nansen Fredssenter. Det samme hadde ansatte i norske kommuner. Thomas Soløst, spesialrådgiver i grunnskoleadminstrasjonen i Bærum kommune, var en av dem.

-Å kunne stå i uenighet er for meg noe av kjernen i dialogmodellen. Vi trenger ikke nødvendigvis å velge den ene eller andre siden, vi trenger ikke være partiske.Ved å legge de ulike synspunktene ved siden av hverandre får vi innsikt i hverandres ståsted, forteller Soløst.

-For meg har dette en verdi både i min jobb med ungdom og i administrativ samhandling, for eksempel når det gjelder ulike syn på noe forvaltningsmessig eller oppgaver, fortsetter han.

-Fordelen er økt sjanse til å bevege seg videre

Soløst beskriver Nansen dialog som å lære å se med andre briller. Dialog-metoden gir et bredere perspektiv på en utfordring, i stedet for et tunnelsyn som ofte kan føre til fastlåsthet. Fordelen er økt sjanse til å bevege seg videre.

-Jeg ser verdien blant annet som en modell for håndtering av verbal uenighet med medmennesker. Når jeg mestrer dette, lytter jeg på en bedre måte, og jeg får bedre innsikt i andres perspektiver og meninger, fortsetter Soløst.

Å hele tiden skulle komme med motsatt argumentasjon er ikke dialog. Selv noe så enkelt som å gjenta det andre sier med egne ord har en effekt, understreker han.

-Jeg benytter kunnskapen om dialog til å bli bedre på kommunikasjon og relasjonsbygging

-Jeg vil si at jeg i dag er en bedre utgave av meg selv når det gjelder kommunikasjon, og at forskjellen mellom nå og noen få år tilbake er ganske stor, sier Thomas Soløst (i midten).
-Jeg vil si at jeg i dag er en bedre utgave av meg selv når det gjelder kommunikasjon, og at forskjellen mellom nå og noen få år tilbake er ganske stor, sier Thomas Soløst (i midten). Til venstre: Tor Slettebakken fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Til høyre: Christiane Seehausen, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter.

Soløst hadde stor sans for den delen av kurset som handlet om verdier.

-Etter kurset opplever jeg en bedre kobling mellom egne verdier og utsagn som utspiller seg i en dialog. Jeg har nå gått dypere i hvilke verdier jeg selv står for, og da blir det også lettere å se og forstå verdiene som er verdifulle for andre, forklarer han.

Soløst jobber til daglig med ungdomsrådet og fritidsstipend i Bærum kommune, samt programmet Barnetråkk som handler om å legge til rette for at politikere og planleggere lytter til de unges meninger.

-Jeg benytter kunnskapen om dialog til å bli bedre på kommunikasjon og relasjonsbygging. Jeg vil si at jeg i dag er en bedre utgave av meg selv når det gjelder kommunikasjon, og at forskjellen mellom nå og noen få år tilbake er ganske stor, sier han.

Thomas Soløst avslører at det er ikke bare i jobbsammenheng han har fått utbytte av å fordype seg i dialog.

-Jeg har forandret måten jeg kommuniserer på generelt, også overfor samboer, sønn, bonusdøtre og venner. For meg har dette blitt en del av hvordan jeg ter meg og opptrer.

-Dialog er ingen magi, det er hardt arbeid

Ehsanullah Zahir arbeider for Den norske Afghanistankomiteen og deltok i rollespill under kurset på Nansen Fredssenter.
Ehsanullah Zahir arbeider for Den norske Afghanistankomiteen og er her avbildet under et rollespill på Nansen Fredssenter.

Dialog krever viljen til å jobbe med seg selv, og å bli bevisst egne fordommer og holdninger, som kan begrense evnen til å lytte. Dette er en øvelse som krever tålmodighet, og å lytte krever konsentrasjon og tilstedeværelse i øyeblikket, ifølge Christiane Seehausen, dialogrådgiver ved Nansen Fredssenter.

-Dialog er ingen magi, det er hardt arbeid, undestreker hun.

Noe av dialogens mål er å bygge broer mellom mennesker og grupper av mennesker og styrke relasjoner. Tillit er en forutsetning for å kunne få det til.

-Dialog handler om å komme til bunns i hva du egentlig tenker, føler og mener. I en dialog er deltar alle som likeverdige samtalepartnere, forklarer Seehausen, som ledet kurset sammen med Chro Borhan og Norunn Grande ved Nansen Fredssenter.

Dialog handler om trene den bevisstgjorte delen av hjernen. Å gå på autopilot blir som oftest en blindvei inn i angrep og argumentasjon, noe som lett fører til fastlåsthet og lukkethet. Kommentarer, forsvar og angrep er vanlig i debatt. I en dialog er dette fraværende, og byttet ut med å forklare og utdype hva du mener, hva som ligger bak, din erfaring og dine tanker. Dialog handler ikke om å skulle forsvare posisjoner eller argumenter.

-Å være kritisk til andres standpunkter er naturlig, og i en dialog er spørsmål redskapet til å møte kritikken. Dialog handler ikke om å skulle være enige, men heller om må øve på å kunne leve i et uenighetsfellesskap. Dialog handler om å erfare at det går an å jobbe og leve sammen uten å være enige, ifølge Seehausen.

-Et ideal i dialog er at alle spiller på samme lag. Det fins ingen taper eller vinner, kun likeverdige vinnere i form av økt forståelse av hverandre og våre ulike synspunkter. Nansen dialog tar utgangspunkt i at folk selv rommer kapasiteten til å løse sine egne konflikter, avslutter hun.

Av Kai Eldøy Nygaard (tekst og foto)

Nasra Islan fra Somalia representerte FN-organisasonen "UN Women" under kurset på Nansen Fredssenter i desember.
Nasra Islan jobbet inntil nylig for FN i Somalia, og deltok på Nansen Fredssenters kurs i desember.

Om Nansen Fredssenter:
-Har siden 1995 vært et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid og konflikthåndtering.
-Senteret tilbyr kurs, opplæring og tilrettelegging av dialog for fred og demokrati.
-Har erfaring fra blant annet Balkan, Ukraina, Afghanistan, Irak, Colombia, Polen og flere andre steder.
-Nansen Fredssenters virksomhet i Norge er voksende, og omfatter blant annet skoler og kommuner som trenger bistand med dialog.
-Nansen Fredssenter holder til på Nansenskolen på Lillehammer og har også kontor i Oslo.