Årsmelding 2023 – Dilemmaer i krig og fred

Nansen Fredssenters årsmelding er nå tilgjengelig på peace.no. Dilemmaer i krig og fred var en rød tråd for flere av senterets aktiviteter gjennom året.

Her kan du lese årsmeldingen for 2023 samt tidligere år.

I 2023 har vi sett hvordan krig og konflikt utfordrer samhold og ytringsrom. Den offentlige samtalen har blitt mer polarisert, og ytringsfriheten har blitt satt på prøve. Derfor har Nansen Fredssenter gjennom året løftet og hatt samtaler om de mange dilemma og vanskelige spørsmål som kan oppstå i kjølvannet av krig og konflikt. Vi har lagt til rette for genuine og inkluderende samtaler på tvers av uenighet og konfliktlinjer i et forsøk på å utvide ytringsrommet og bidra til økt kunnskap og forståelse.

Møteplasser for samtaler om krig og fred

«Dilemmaer i krig og fred» var i 2023 en rød tråd i arbeidet vårt. Først, under Nansenseminaret i juni, åpnet vi det som mange hadde opplevd var blitt et trangere ytringsrom etter Russlands invasjon av Ukraina. I den offentlige debatten var det for eksempel lite rom for nyanser i spørsmålet om å bidra med våpen til land i krig. Sanksjonsregimet og avslutning av alt «folk til folk» samarbeid med Russland er også tema som engasjerer, og der vi i samtalene fikk del i refleksjoner fra de som er tett på og bor og lever i grenseområdet i nord. Hva blir konsekvenser av isolasjon på sikt, var ett av spørsmålene som kom fram og synliggjorde et aktuelt dilemma.

Vi har lagt til rette for genuine og inkluderende samtaler i klasserom, fagseminar og i åpne møter. På Arendalsuka i august så vi nærmere på hvordan krig påvirker samholdet i skoler og lokalsamfunn i Norge, og fikk høre erfaringer om inkludering av ukrainske flyktninger.

10 år med Dembra-satsingen

I september, under vår regions jubileumskonferanse for Dembra, fokuserte vi på hvordan krig og konflikt påvirker det som skjer i klasserommet, og de mange utfordringer og dilemma som lærere møter i det daglige. Et sentralt spørsmål er hvordan lærere kan balansere elevers behov for å snakke om de vanskelige konfliktene, selv i klasserom der elever er direkte og indirekte berørt. Gjennom senterets undervisningsopplegg lærer elever å dele av egne erfaringer og lytte til andres, også når det er dyp uenighet.

Krig og konflikt treffer oss

Etter krigsutbruddet på Gaza fikk de nevnte dilemmaene forsterket aktualitet. Nansen Fredssenter tok initiativ til et åpent møte i oktober og et fakkeltog for fred i november. Selv om Lillehammer er en liten by i et lite land med begrensede muligheter til å påvirke verdenspolitikken, opplevde flere hundre mennesker at det har en verdi å komme sammen og kreve at menneskeverdet får større plass.

Årsmeldingen for 2023 viser bredden av senterets aktiviteter gjennom året. Hvordan globale konflikter også treffer det norske samfunnet, var et gjennomgangstema for året.

Demokrati i retrett?

Mange peker på at Russlands fullskala angrepskrig mot Ukraina har synliggjort at verden er inne i en demokratisk motbølge, hvor flere land blir mindre demokratiske. Også vårt demokrati blir satt på prøve ved at det utfordres av mer autoritære styreformer i andre land. I denne situasjonen der støtte til forsvarskrig går hånd i hånd med kamp for demokrati, oppstår en rekke dilemma hvorav noen kan true selve demokratiets fundament. Kampen for demokrati må inkludere reell deltakelse og ytringsfrihet, også om tema som er sensitive i krisetid.

Årsmeldingen viser senterets brede engasjement for å skape møteplasser og bygge kapasitet for dialogiske samtaler, nasjonalt og internasjonalt, fra Tanavassdraget i nord til Araucanía, Chile i sør.

Sammen med de andre freds- og menneskerettighetene bidrar Nansen Fredssenter i bekjempelsen av totalitære tendenser gjennom undervisning om demokrati og menneskerettigheter – undervisning som løfter menneskeverdet.