Valgfaget «Fred, dialog og solidaritet»

Hvordan verden er og hvordan vi skulle ønske verden var, er to forskjellige utgangspunkt for global samfunnsutvikling. Valgfaget "Fred, dialog og solidaritet" utforsker denne dynamikken.

Elever ved Nansenskolen for skoleåret 2021/2022 holdt en workshop i dialog og konfliktforståelse for sine medelever.

Valgfaget er et tilbud fra Nansen Fredssenter til Nansenskolens elever. Senterets medarbeidere underviser en gruppe elever med utgangspunkt i freds- og dialogarbeid og felterfaringer fra blant annet Norge, Afghanistan, Chile og Uganda.

– I løpet av året utforsker elevene sentrale problemstillinger som Norge og verden for øvrig konfronteres med. Hensikten er å utvide forståelsen av hva fred, dialog og solidaritet betyr i praksis, forklarer Hanna Bakland, dialogrådgiver og hovedansvarlig for valgfaget.

Innføring i dialogmetodikken

Faget er delt inn i fire hovedtema: dialog, fred, solidaritet og min rolle/identitet. Det første temaet «dialog» gir elevene en innføring i Nansen Fredssenters dialogmetode som et konkret verktøy for fredelig konfliktløsning. Elevene øver på å være i dialog og gjennomfører selv konfliktanalyser. I tillegg organiserer de en workshop om dialog og konfliktforståelse for sine medelever på Nansenskolen – som et bidrag til å etablere en dialogkultur på skolen.

Sammen skaper vi et rom for samtale om hvithet, nyimperialisme, vestliggjøring og definisjonsmakt som sentrale konsepter i fredsforståelse.

Hanna Bakland, dialogrådgiver

Fredsnarrativer

Under temaet «fred» utfordres fredsbegrepet og vi ser nærmere på etablerte arenaer som former vår forståelse av fred. Eksempler på dette er Nobels Fredspris, diplomati, rettsstaten og menneskerettigheter.

– Sammen skaper vi et rom for samtale om hvithet, nyimperialisme, vestliggjøring og definisjonsmakt som sentrale konsepter i fredsforståelse, sier Bakland.

«Solidaritet» er en videreføring av samtalene i de to foregående temaene, og vi tar opp ulike handlingsalternativer i solidaritetsarbeid, som digital aktivisme, idrett, kunst og sivil ulydighet.

Utforsker egen identitet og plass i verden

Det fjerde og siste temaet «min rolle/identitet» går i dybden og utforsker egen identitet og rolle i lys av mellommenneskelige møter. Elevene får økt kulturforståelse og opplæring i rollen som fasilitator.

 – Gjennom valgfaget blir elevene mer bevisst på hvordan fortid, nåtid og fremtid møtes i dialog og konfliktarbeid. På bakgrunn av dette identifiserer vi sammen hvordan man som enkeltpersoner kan bli gode tilretteleggere for fred, dialog og solidaritet, sier Bakland.