Ungdom fra Oslo Øst engasjerer seg i dialog

Et innblikk i Nansen dialog kan komme til nytte både i studietiden og senere i arbeidslivet, ifølge Assefa Faris, minoritetsrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Nansen Fredssenter har denne høsten hatt flere besøk fra Stovner og Hellerud videregående skole i Oslo.

Elever fra Hellerud videregående skole på Nansen Fredssenter.

Skolene har deltatt i et dagsprogram på Nansen Fredssenter, der dialog blir presentert gjennom ulike tema som er relevante for elevenes hverdag, for eksempel fordommer og likestilling.

-Vi ser at besøket på Nansen Fredssenter har en positiv effekt på elevene og klassen i sin helhet. Dialogen vi deltar i her er noe både elever og lærere tar med seg videre. Selve formen som Nansen Fredssenter bruker er i seg selv givende å oppleve. For elevenes del tror jeg at et innblikk i Nansen dialog kan komme til nytte både senere i studietiden og i arbeidslivet, forteller Assefa Faris, minoritetsrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Øst.

-Dette er en arena der utfordrende tema blir tatt opp, for eksempel fordommer mot andre religioner, andre folkegrupper eller mot homofile. Vi tar også eksempelvis opp likestilling, kjønnsroller, negativ sosial kontroll, demokrati og hvilke grunnleggende verdier vi har. Å løfte frem slike tema er positivt, fordi det skjer en bevisstgjøring i forbindelse med refleksjonene. Å lytte til andre elevers tanker og resonnementer er verdifullt. Og det å bli utfordret på egne fordommer er nødvendig, forteller han.

Assefa nevner temaet fordommer som et eksempel.

-Fordomstreet er eksempel på nyttig kunnskap vi tilegner oss her. En del av kursdagen på Nansen Fredssenter handler om å oppdage egne fordommer, og deretter reflektere over hvor fordommene kommer fra, og hvilke konsekvenser de får for en selv og medmennesker, fortsetter han.

Under dagsprogrammet på Nansen Fredssenter deltar elevene i øvelser der de tar standpunkt til ulike påstander.

-Påvirker hvordan jeg ordlegger meg

Emine Selin Kacar er elevrådsrepresentant fra klasse 3 STA ved Hellerud videregående skole.

-En nyttig erfaring med dagen på Nansen Fredssenter var å få vite mer om meningene til de andre i klassen. Det igjen påvirker hvordan jeg ordlegger meg dersom vi senere en gang diskuterer lignende tema. Jeg blir kanskje mer forsiktig og passer på at jeg ikke fornærmer noen, sier hun.

Et av temaene hun engasjerte seg i var likestilling.

-Vi skulle ta stilling til en påstand om likestilling, at kvinner må passes på. Slikt har vi ikke snakket om tidligere i klasse-sammenheng, bare med hverandre utenfor timene. Å løfte det frem som i dag har helt klart en verdi. Vi har fått vite om andres meninger, og samtidig lært mer om hvorfor de mener det de mener. Jeg opplever en slik åpenhet som positiv, sier Emine.

Hun opplever at reisen til Lillehammer og besøket på Nansen Fredssenter bidrar til bedre kontakt mellom elevene i klassen.

-Det å sitte i sirkel og snakke gjør at vi føler mer fellesskap, det blir lettere å gå inn i samtalene. Det er sjelden vi sitter slik i klasserommet på skolen, forteller hun.

Chro Borhan, dialogrådgiver ved Nansen Fredssenter, forteller at det ikke er et mål at alle skal bli enige om de temaene som tas opp.
Chro Borhan, dialogrådgiver ved Nansen Fredssenter, søker å skape et miljø der alle kan snakke åpent om uenigheter.

-Å bli enige er ikke et mål

Målet med Nansen dialog er ikke at alle skal bli enige om de temaene som tas opp, ifølge Chro Borhan, dialogrådgiver ved Nansen Fredssenter.

-Vi jobber for å skape et miljø der alle kan snakke åpent om eventuelle uenigheter, og for å få det til er trygghet og tillit avgjørende, forteller Chro.

I rollen som tilrettelegger bruker hun spørsmål som et verktøy for å komme dypere inn i samtalene. Andre ganger kan spørsmål brukes til å utfordre et standpunkt.

-Gjennom å lytte og reflektere over andres meninger og standpunkter kan vi lære noe om hverandre, og også om oss selv og våre egne meninger, sier Chro.

Nansen Fredssenter samler enkelte ganger elever fra Nansenskolen og Hellerud videregående skole.
Nansen Fredssenter samler enkelte ganger elever fra Nansenskolen og Hellerud videregående skole. Til venstre: Seniorrådgiver Christiane Seehausen.

-En mulighet for lærerne

Assefa Faris opplever besøket ved fredssenteret som en del av et holdningsskapende arbeid.

-Dypere holdningsskapende arbeid tar naturligvis tid, og i den sammenheng er et besøk som varer kun en dag for lite. Likevel opplever jeg dette besøket på fredssenteret som en del av et positivt holdningsskapende arbeid, sier han.

-Besøket ved Nansen Fredssenter gir lærerne en mulighet til å bringe ny kunnskap inn i undervisningen. De kan for eksempel gå videre inn i tema som kommer opp under besøket ved fredssenteret. De får også innblikk i en dialog-metodikk som delvis også kan bringes inn i klasserommet, sier Assefa.

Møter mellom elever fra Oslos østkant og vestkant vil styrke integrasjon og forståelse mellom ungdom, ifølge Norunn Grande, spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter.
Møter mellom elever fra Oslos østkant og vestkant vil styrke integrasjon og forståelse mellom ungdom, ifølge Norunn Grande, spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter.

En møteplass mellom Oslos østkant og vestkant

Norunn Grande, spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter, forteller om en gjensidig positiv utveksling. Også fredssenteret får verdifull erfaring gjennom møtene med ungdommene.

-Vi lærer om tanker, utfordringer og bekymringer hos unge mennesker som lever i et urbant, multikulturelt miljø, sier hun.

Norunn ser en spesiell verdi i at studenter fra Nansenskolen enkelte ganger har deltatt i programmet sammen med ungdommene fra Oslos østkant. Da skjer en utveksling av ideer og perspektiver mellom ungdomsgrupper som ikke til vanlig har en felles møteplass.

-Denne utvekslingen er spesielt spennende og gir oss ideer om å legge til rette for lignende møteplasser mellom elever fra ulike skoler, for eksempel skoler fra Oslos østkant og vestkant. Slike møter ville styrke integrasjon og forståelse mellom ungdom, sier Norunn.

Norunn Grande fasiliterer dialog under skolebesøkene sammen med Chro Borhan og Christiane Seehausen.

Emine Selin Kacar, elevrådsrepresentant fra klasse 3 STA ved Hellerud videregående skole, engasjerte seg i temaet om likestilling. Her sammen med Assefa Faris, minoritetsrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet.

Tilbakemeldinger fra kontaktlærere ved Hellerud videregående skole:

«Elevene var veldig engasjert i debattene vi hadde om verdier og fordommer, og flere elever enn vanlig tok ordet i disse diskusjonene. Vi jobbet med tematikk som elevene virket å være opptatt av, og som mange kjente seg igjen i. De fleste av våre elever er minoritetselever, og mange har nok vært utsatt for fordommer selv, men også hatt fordommer til andre «grupper». Derfor synes jeg spesielt denne sekvensen var givende, og jeg tror elevene ble mer bevisste på denne problematikken.»

«Opplegget på Nansen Fredssenter var et spennende opplegg som utfordret elevenes meninger og fordommer rundt gitte etiske problemstillinger. De måtte begrunne sine meninger ovenfor sine medelever og lyttet til andres meninger, og i tillegg akseptere at andre ikke nødvendigvis mente det samme som dem. De måtte reflektere over egne meninger og fikk muligheter til å skifte etter å ha hørt på sine medelevers argumentasjon rundt de gitte temaene, eller om de fortsatt sto for sine meninger. Dette utfordret elevenes innsikt og evne til å reflektere rundt vanskelige temaer. Dette ga de også en innsikt i at et problem hadde forskjellige tilnærminger til løsninger og kunne løses med en konstruktiv diskusjon.»

Nansen Fredssenter både tar imot skoler i lokalene på Lillehammer, og reiser ut med personell som legger til rette for dialog i skolens egne lokaler. Er dette noe for din skole? Kontakt oss gjerne på: post@peace.no

Tekst og foto: Kai Eldøy Nygaard