Samarbeid for å fremme minoriteters og flyktningers rettigheter

Nansen Fredssenter samarbeider med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), om å bruke dialog inn i arbeidet for minoriteters og flyktningers rettigheter. Målet er å bidra til mer tolerante lokalsamfunn.

Mange migranter har tatt en stor risiko for å komme seg til Europa, blant annet via den livsfarlige sjøveien over Middelhavet. Foto: adamansel52 (Flickr, Creative Commons).

Teksten er hentet fra Nansen Fredssenters årsmelding for 2023. Prosjektet er også omtalt i OSSE sin årsmelding for 2023 på side 48-49.

Nansen Fredssenter har en treårig samarbeidsavtale med Kontoret for demokratiske institusjoner og rettigheter (ODIHR) i Warszawa, Polen. ODHIR er en underavdeling til OSSE, som arbeider for å fremme menneskerettigheter, samt mer demokratiske og tolerante samfunn, og samtidig jobbe mot diskriminering.

ODHIR jobber spesielt med rettigheter for minoriteter og flyktninger. Inspirert av sin deltakelse på flere av Nansen Fredssenters kurs, tok en av medarbeiderne initiativ til å ta i bruk vår dialogmetode for å bygge mer tolerante lokalsamfunn.

Opplæring i tre OSSE-land
I samarbeidsavtalen mellom ODHIR og Nansen Fredssenter, har senteret forpliktet seg til å gjennomføre tre kurs i fasilitering av folkedialoger i tre av OSSE sine medlemsland. Som et slags dialogisk folkemøte er folkedialoger åpne og inkluderende arenaer som eksempelvis kan brukes til å løfte sensitive eller konfliktfylte tema i lokalsamfunn.

Første OSSE-land ut var Polen i 2022, etterfulgt av Hellas i 2023.

Dialogarbeid i Hellas
Hellas tar imot store grupper med asylsøkere hvert år. I tillegg sliter landet økonomisk, og organisasjoner som jobber med flyktninger og asylsøkere har store finansielle utfordringer. Trangere økonomiske kår har bidratt til økt fremmedfiendtlighet. ODHIR mente derfor at opplæring i dialogmetoden kunne være et godt tilskudd til flere inkluderende samtalerom.

Kursdeltakerne kom fra mange ulike steder i Hellas. Hver og en var på sitt vis engasjert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere – som jurister, medarbeidere i frivillige organisasjoner, psykologer, sosialarbeidere eller ansatte i større internasjonale organisasjoner.

Arbeid som tærer på
Deltakernes forkunnskap om dialog var noe begrenset, men til gjengjeld var engasjementet stort. Flere fortalte om vanskelige arbeidsforhold, både på grunn av manglende finansiering, men dels også fordi det å jobbe med flyktninger over tid kan være overveldende og utmattende. Gleden over å være sammen og dele erfaringer var derfor svært til stede under kursene. Det var også forventningene til dialogens muligheter og hva det kunne bety for deres arbeid.

Den upartiske fasilitatorrollen, som verken skal lede eller moderere samtalen, var uvant og krevende for mange. Likevel, mange opplevde det som en konstruktiv tilnærming til hvordan skape inkluderende møteplasser om et kontroversielt tema.

Veiledet praksis, en suksessformel
Som en del av dialogopplæringen har deltakerne forpliktet seg til å gjennomføre en dialog med en gruppe i sitt lokalsamfunn. Deltakerne fikk veiledning både før og etter gjennomføringen av dialogen. I sluttsamlingen i desember, fortalte hver enkelt om sine erfaringer med dette. Mange uttrykte at de hadde blitt tryggere i sin rolle som dialogfasilitatorer, og opplevde stor nytteverdi av folkedialog i deres arbeid.

En deltaker som jobber på Lésvos, en av de greske øyene som årlig mottar et stort antall flyktninger som krysser Middelhavet, ble inspirert til å søke finansiering for å kunne arrangere flere folkedialoger på øya, og dermed motarbeide den økende motstanden mot flyktninger blant lokale innbyggere.

ODHIR-samarbeidet i Hellas tydeliggjør også betydningen av å samle folk som jobber under krevende omstendigheter, og gi hverandre styrke og mot til å fortsette arbeidet.

OM OSSE/ODHIR
OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) er en regional organisasjon bestående av i alt 57 medlemsland. OSSE arbeider for sikkerhetspolitikk, sikkerhets- og tillitsskapende tiltak, konfliktavverging, krisehjelp, menneskerettigheter, samt økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid.

Medlemsstater er alle europeiske stater, inkludert Tyrkia, Kypros, USA, Canada og de åtte sentralasiatiske og kaukasiske statene som tidligere har tilhørt Sovjetunionen.

ODHIR (Kontoret for demokratiske institusjoner og rettigheter) er en avdeling under OSSE som bistår og assisterer medlemslandene i OSSE samt sivilt samfunn i arbeidet med å styrke demokrati, rettsstaten, menneskerettigheter, toleranse og anti-diskriminering. ODHIR observerer valg, gjennomgår lovverk og gir råd til myndigheter i hvordan sikre bærekraftige demokratiske institusjoner.

Kilde:
Store norske leksikon
OSSE/ODHIR