Refleksjoner fra dialogworkshop i Kenya

I tre år har Nansen fredssenter samarbeidet med forskjellige organisasjoner i Nairobi. Denne gangen var den kenyanske fred- og utviklingsorganisasjonen Pamoja som var vår partner. Pamoja driver mange grasrotprosjekter i forskjellige deler av Kenya. I disse forsøker de å kombinere økonomisk småskalahjelp med opplæring. Pamoja kontaktet Nansen fredssenter fordi de ønsket å inkludere dialogtrening i programmene sine.

Av Christiane Seehausen, seniorrådgiver

I april gjennomførte vi den første opplæringen i samarbeid med denne organisasjonen i Nairobi. Pamoja hadde rekruttert 23 deltakere, og enda flere kom innom i løpet av dagene workshopen foregikk. Tittelen var Konflikttransformasjon gjennom dialog. Fokus var på hvordan man komme seg igjennom konflikter på en bærekraftig måte.

Hvordan  endre en konflikt til bærekraftig utvikling

Nairobi students
Studenter i Nairobi

Dialog er en metode som kan hjelpe til med å endre en konflikt til bærekraftig utvikling gjennom å få fram de involverte partenes behov og interesser – gjennom aktiv lytting og gode spørsmål.

Deltakerne startet prosessen med å reflektere rundt kommunikasjon. Hva betyr egentlig kommunikasjon? Hvordan kommuniserer jeg? Hva påvirker min måte å kommunisere på? Kommunikasjon skaper konflikt, ødelegger og reparerer relasjoner. Den er vårt fremste redskap for all kontakt med andre mennesker. Derfor kan det å bli bevisst på egne kommunikasjonsferdigheter være begynnelsen på en endringsprosess.

Aktiv lytting og å stille gode spørsmål er essensielt i all dialog. Som så mange andre steder i verden var deltakerne enige om at det ikke lyttes nok i samfunnet deres. De nevnte særlig at de som har en underlegen posisjon eller barn kan oppleve å aldri bli lyttet til. Å lytte er et godt verktøy for å gi folk mot; det styrker selvtilliten og selvbildet, begge deler viktige steg i en dialogprosess.

Å stille gode spørsmål gir oss muligheten til å nå fram til den andre. Deltakerne fikke flere anledninger til å stille spørsmål om personlige forhold. For mange var dette en viktig opplevelse, fordi de følte interesse og oppmerksomhet fra den andre, noe som er nøkkelen til en god samtale.

Dialog for å forebygge konflikt

Nairobi workshop
Dialogdeltakere.

Vi kommuniserer 24 timer i døgnet. Mennesker er avhengig av å være i kommunikasjon med hverandre Vi uttrykker oss selv med verbal og ikke-verbal oppførsel. Hvordan og hva vi uttrykker er basert på en kompleks blanding av tidligere opplevelser, tanker, følesler, verdier og holdninger. Disse underliggende elementene er ikke kjent for den andre og kan gjøre kommunikasjonen ganske vanskelig og komplisert, særlig i konfliktsituasjoner. Vi kan faktisk aldri vite at den andre har forstått budskapet vårt. Å bli oppmerksom på det kan være essensielt i situasjoner der det er lite tillit og mye usikkerhet. Å aldri ta for gitt at den andre er på samme spor som deg er viktig i dialogsituasjoner. Å være ydmyk, stille gode spørsmål og lytte gir muligheten til å avklare om budskapet er blitt forstått.

Misforståelser leder til mange konfliktsituasjoner. Mange av deltakerne nevnte at konflikter er en del av deres daglige liv. To av dem, som bodde i slummen i Kibera fortalte at de opplevde konflikter hver dag, om tilgang til vann, rene toaletter, elektrisitet eller mellom familier. Mange av disse konfliktene ender med voldsbruk. Å forstå hvordan konflikter utvikler seg og hvordan man kan ta tak i dem gjennom å analysere situasjonen kan hjelpe med å unngå et voldelig utfall. Men på steder som Kibera oppstår disse situasjonene svært raskt. Å reagere annerledes i situasjoner som oppstår kan være et verktøy for å forhindre vold.“Transforming a conflict means to respond on the ebb and flow of social conflicts as the life giving opportunities for constructive change processes that reduce violence, increase justice in direct interaction and social structures, and respond to real- life problems in human relationships.” -(John Paul Lederach)

Tillitt må bygges og gjennombygges hver dag

Deltakerne ble introdusert til forskjellige måter å analysere konflikter på. Gjennom disse prosessene oppdaget de hvor viktig det kan være å forsøke å forstå den andre partens behov og interesser. Denne forståelsen kan bidra til å se på konflilkten på en ny måte – en bærekraftig måte. Den minnet også deltakerne på at endringer må starte ved at man endrer sin egen atferd – gjennom å forstå sine egne følelsesmessige og rasjonelle reaksjoner på konflikten og den andres behov og interesser.

Dialog er en måte å forandre en konflikt til en situasjon hvor partene til slutt har lært noe nytt fra situasjonen. Deltakerne diskuterte om dialogmetoden kan være vanskelig å bruke i en nødssituasjon. Men nødssituasjonen vil gå over og livene gå videre. Det er her dialogne kan utgjøre en forskjell. Ved å bringe folk sammen til åpne og ærlige samtaler får man et grunnlag for tillit. Og tillit er grunnlaget for alle sunne relasjoner. Og, som deltakerne nevnte mange ganger, det er stor mangel på tillit i det kenyanske samfunnet. Den må bygges og gjenoppbygges hver dag. Dette gjør det mulig å forandre konflikten til noe utviklende både for oss selv og andre.

Dialogue is one way of transforming a conflict into a situation where the parties in the end have learned something new from the situation.